Environmentální výchova

     Environmentální výchova jako jedno z průřezových témat je začleněna do školního vzdělávacího programu naší školy. Máme školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, roční plán EVVO a plán dlouhodobý. Se všemi zmíněnými dokumenty se pracuje a aktualizují se dle situace. V oblasti EVVO si naše škola stanovila jako dlouhodobý záměr vychovávat a vzdělávat ekologicky poučené mladé lidi. Tato vize předpokládá, že žák po ukončení povinné školní docházky bude mít dostatek znalostí, dovedností a návyků k dalšímu rozvoji ekologicky uvědomělého chování ve společnosti, která směřuje k trvale udržitelnému životu na Zemi. K dosažení výše zmíněného cíle využívá škola spoustu krátkodobých i dlouhodobých projektů, se kterými se žáci seznámí během školní docházky jak na prvním, tak na druhém stupni.

     Škola v rámci výuky nabízí na druhém stupni žákům volitelný předmět s EVVO náplní. Pro VII. ročník je to předmět Biologická praktika a pro IX. ročník Environmentální praktika. Volitelné předměty jsou aktualizovány každý rok dle personálních možností. Škola také nabízí pro žáky druhého stupně biologický kroužek.

     Výuka těchto předmětů probíhá v nové učebně přírodopisu, která je vybavená novou interaktivní tabulí a jsou zde  k dispozici digitální mikroskopy.