Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení
  1. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.
  2. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jajich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých odešle rozhodnutí o nepřijetí.
  3. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě střední školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o příjetí ke vzdělávání, za oznámená.
  4. K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
  5. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, ato nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  6. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení 2019/2020 – další informace

na stránkách Cermatu:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html


na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:

Comments