Školní družina

Ve školní družině zatím není pevná linka, proto má každá vychovatelka služební telefon, na který mohou rodiče v případě potřeby volat:
 
ŠD1 Doubravská Jana     605018319
ŠD2 Maloňová Jana        604142867

Děti nenosí do školní družiny žádné cennosti ani vlastní hračky – za jejich ztrátu nenese škola odpovědnost!!!!!!!!!

Rodiče jsou povinni nahlásit vychovatelce oddělení, které dítě navštěvuje, jeho vyzvednutí a odchod z družiny !!!!!!!!

 
 Ranní provoz 6.00 – 7.30
 Odpolední provoz 11.30 - 16.00
 Prázdninový provoz

celodenní, pouze v případě zájmu, který je nutné nahlásit vychovatelkám – nutný zájem min. 10 dětí

-   o hlavních prázdninách možnost příškolního tábora    v případě zájmu min. 10 dětí    

 Školné- 70,- Kč/měsíc – 2x ročně, celkem 350,- Kč na 1 pololetí

- v 1. týdnu záři na 1. pololetí

- v 1. týdnu února na 2. pololetí
 Zápisní lístky

- vyplnit i v případě nástupu během školního roku

- vyznačit dobu odchodu, hlavně, pokud dítě odchází samo

 Zmocnění

- jmenovitě vypsat, kdo bude dítě vyzvedávat, vč. potřebných iniciál

 Omluvenky

- odchod mimo dobu vyznačenou na zápisním lístku je nutné doložit písemnou omluvenkou, písemně je nutné oznámit i změnu doprovodu, abychom nepředali dítě komu nemáme

– pokud se liší se Zmocněním, na lístku je nutné uvést základní iniciály 

- jméno, adresu, dat. narození, č. OP  

 Vyzvedávání dětí - do 13.00 hod. a potom od 14.30 – 16.00 hod. (v době 13.00-14.30 probíhá hlavní činnost školní družiny)                        
 Potřeby do ŠD

starší oděv na převlečení, aby si děti mohly hrát beze strachu, že se umažou. Pokud budou děti potřebovat i jiné věci, budou zákon.zástupci informováni buď dítětem, případně písemně

Obědy

- obědy v příp. nepřítomnosti dítěte odhlašují zákon.zástupci sami ve školní jídelně, dle vnitřního řádu ŠJ

- stravovací průkaz – vyznačení nepřítomnosti (odhlášení obědu)                     – zajišťuje dítě samo u vedoucí ŠJ                                    

- v případě nemoci dítěte - 1. den ještě oběd za nižší cenu do nosičů, každý další den nutno doplatit do plné ceny obědu

 Pitný režim

- každé dítě nosí své pití z domova, nejlépe v podepsané lahvi

 Družinové akce

- o každé akci budou zákon. zástupci informování písemně v deníčku

- ke každé akci je nutné dodržovat stanovené termíny – přihlášky, úhrady atd., v případě nedodržení termínu se dítě akce nezúčastní (výlet, exkurze, pobytové akce a jiné)

 - ke každé akci je vybírána nevratná záloha proto, aby na nepřítomnost  nedoplácely ostatní děti – jízdné, stanovené ceny programu atd.