>>>Kritéria pro přijetí do ŠD<<<

pro školní rok 2017/2018

Do školní družiny jsou přijímáni žáci/žákyně od 1. do 5. ročníku základní školy na základě řádně vyplněné přihlášky, která je uložena u vychovatelky školní družiny.
Ředitelka školy stanovuje na školní rok 2017/2018 pro přijetí žáků/žákyň do školní družiny tato kritéria:


 Kritérium Bodové hodnocení
 Žák/žákyně 1. a 2. ročníku ZŠ5
 Žák/žákyně 3., 4. a 5. ročníku ZŠ3
 Sourozenec v ŠD2
 Sourozenec ve škole1
 Individuální potřeby žáků/žákyň a zákonných zástupců
– přednost žáci/žákyně, kteří navštěvují ŠD všechny pracovní dny v týdnu
- přednost žáci/žákyně, kteří opouštějí ŠD nejdříve ve 14.30 hod.
- dojíždějící žáci/žákyně
- děti zákonného zástupce – samoživitele/ky
-  jiné závažné skutečnosti
2


Přihlášky budou odevzdávány zákonnými zástupci ve školní družině nejpozději do 31. 5. 2017.
Na přihlášky, u kterých nebude dodržen termín odevzdání nebude brán zřetel.

Žáci/žákyně jsou přijímáni podle těchto kritérií do naplnění kapacity ŠD, která u nás činí
80 žáků/žákyň.

Pokud dojde k naplnění kapacity školní družiny, bude rozhodující získaný počet bodů.

V případě shodného počtu bodů dostane přednost mladší žák/žákyně.

                                                                                            Mgr. Yvona Šindlerová

                                                                                                 Ředitelka školy

V Mořkově, 9.5.2017

ĉ
Jitka Kyselá,
12. 5. 2017 0:03
ĉ
Jitka Kyselá,
12. 5. 2017 0:11
Comments