Řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Mořkov

Obecné informace
Školní jídelna připravuje obědy pro žáky základní školy, zaměstnance školy a cizí strávníky.

Organizace výdeje obědů

Pro žáky a zaměstnance školy
od 11:30 hodin do 13:45 hodin

Pro cizí strávníky a do nosičů
Od 11:00 hodin do 11:30 hodin

Informace o odhlášení obědů
V případě onemocnění žáka lze oběd odhlásit, a to do 7:30 hodin.

Telefon: 556 759 350
e-mail: jidelna (zavinac) zsmorkov.cz
První den nemoci žáka je možné oběd odebrat do jídlonosiče.

Pokyny k zajištění plynulého a bezpečného stravování žáků
 • společný odchod žáků z učebny do prostor před školní jídelnou zajišťují vyučující poslední vyučovací hodiny
 • dohled ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozvrhu, který je v jídelně zveřejněn,
 • vzhledem k udržení čistoty a zamezení prašnosti prostředí v prostorách jídelny je nutné, aby žáci vstupovali do jídelny přezutí,
 • je vhodné, aby žáci dodržovali hygienické zásady a před jídlem si umývali ruce
 • z důvodů bezpečného pohybu po školní jídelně žáci respektují systém řazení při výdeji
 • pokud je součástí oběda ovoce nebo jogurt a žáci je nezkonzumují v jídelně, chovají se jako slušní lidé, potraviny neznehodnocují a neznečišťují s nimi vnitřní prostory nebo okolí školy
 • je možno si přidávat polévku, přílohy a salát (kompoty)
 • jídlo, které žáci nedojedli, odnáší do připravených nádob
 • použité nádobí odevzdávají u vymezeného okénka, kde je roztřídí, příbory vloží do připravené nádoby
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťuje kuchařka, která během výdeje obsluhuje okénko s použitým nádobím
 • úraz nebo nevolnost apod. ve školní jídelně hlásí žáci pedagogickému dozoru, vedoucí kuchařce nebo vedoucí školní jídelny, které zajistí dozor postiženého žáka, případně jeho ošetření

Žáci dodržují kulturu stolování a uznávají právo ostatních strávníků na klid při jídle. Respektují pokyny pedagogických pracovníků.

Další informace
 • strávníci mají možnost se seznámit s jídelním lístkem na nástěnce ve školní jídelně nebo u vchodu do školní jídelny, případně na internetových stránkách http://www.zsmorkov.cz/skolni-jidelna/jidelnicek
 • od ledna 2015 jsou v jídelníčku strávníci upozorňování na přítomnost alergenů podávaných jídlech (označení A – číslo alergenu, seznam všech alergenů je vždy vyvěšen společně s jídelníčky)
 • žáci ZŠ mají možnost si předplatit čaj, který odebírají v době 1. přestávky, tj. v 8.30 hodin v označených uzavřených konvicích a odnášejí si je do tříd

Pokyny pro cizí strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy

 • strávníci používají podnosy, které jsou pro ně označeny a uloženy na vyhrazeném místě u vstupu do školní jídelny
 • výdej obědu do skleněných nádob je nepřípustný
 • strávníci, kteří odebírají obědy do jídlonosičů, odloží prázdný nosič na polici u vstupu do školní jídelny a naplněný nosič si na stejném místě vyzvednou

Postup při vyřizování stížností a podnětů
 • stížnosti se podávají písemnou formou ředitelce školy (osobně na podatelně nebo na e-mailovou adresu: zsmorkov (zavinac) zsmorkov.cz )
 • stížnost se zaeviduje, prošetří a vyřídí písemně do 30 dnů od podání stížnosti
 • podněty na kvalitu nebo způsob poskytování služeb se předávají písemně vedoucí ŠJ nebo ředitelce školy, budou využívány pro rozvoj a zvyšování kvality školního stravování

V Mořkově dne 24. března 2015

…………………………………….
Mgr. Yvona Šindlerová
ředitelka školy

…………………………………….
Sylvie Doubravská
vedoucí školní jídelny
Ċ
Jitka Kyselá,
7. 1. 2016 2:29
Comments