Školní družina

Kontakty

604 142 867 Doubravská Jana ŠD1

jana.doubravska (zavináč) zsmorkov.cz

605 018 319 Jaskmanická Markéta ŠD2

marketa.jaskmanicka (zavináč) zsmorkov.cz

Ve školní družině není pevná linka, proto má každá vychovatelka služební telefon, na který mohou rodiče v případě potřeby volat:

Děti nenosí do školní družiny žádné cennosti ani vlastní hračky – za jejich ztrátu nenese škola odpovědnost!!!!!!!!!

Rodiče jsou povinni nahlásit vychovatelce oddělení, které dítě navštěvuje, jeho vyzvednutí a odchod z družiny !!!!!!!!

1. Nástup do ranní družiny probíhá takto – zazvoní a pověřený pracovník školy dítě převezme u hlavních dveří

2. Vyzvedávání ze školní družiny probíhá takto – zazvoní a po sdělení jména dítěte – dítě přivede asistentka nebo vychovatelka ŠD

3. Žáci budou vybaveni z domova čistou rouškou, kterou v případě potřeby v družině použijí

4. Žáci do školní družiny donesou krabici papírových kapesníků

5. Pitný režim ve školní družině – vlastní pití v podepsané lahvi

6. Schůzky s vychovatelkami je nutné dohodnout předem

7. Všechny informace ohledně výletů a akci mimo školu budou mít žáci nalepené v deníčku, zákonný zástupce sdělení podepíše nebo vyplní přihlášku a v požadovaném termínu provede úhradu

8. Veškeré omlouvání pouze písemnou formou, tzn. omluvenka i na 1.9.2021, pokud dítě nepůjde do ŠD a nebude si ho zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedávat osobně

Provoz ŠD - vychovatelky

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

A. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Žák má právo:

1. Na zapojení do společných aktivit a her nebo vybrání vlastní samostatné hry.

2. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.

3. Na poskytnutí pomoci ze strany zaměstnanců školy v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

Žák má povinnost:

1. Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a to i na mimoškolních akcích pořádaných ŠD.

2. Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

3. Po odstravování odcházet samostatně a bez zdržování do školní družiny.

4. Neodcházet ze školní družiny bez vědomí vychovatelky.

Zákonní zástupci mají právo:

1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

2. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

Zákonní zástupci jsou povinni:

1. Přihlásit žáka do školní družiny – písemná přihláška má platnost jeden školní rok a její součástí je sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu ze školní družiny včetně zmocnění dalších osob.

2. Písemně sdělit požadavek o odchodu žáka v jiném čase než je stanoveno v přihlášce, na telefonické žádosti nebude brán zřetel.

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka.

B. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz, přihlašování, odhlašování, platby

1. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. V době vedlejších prázdnin je provoz zajištěn, pokud se přihlásí minimálně 10 žáků, zákonní zástupci nahlásí zájem nejpozději týden před prázdninami. V době hlavních prázdnin školní družina není v provozu.

2. Provoz školní družiny: ranní – od 6,00 do 7,30 hodin

odpolední – od 11,30 do 16,00 hodin

3. Žáci jsou do ŠD přihlašováni zákonnými zástupci, přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána.

4. Přijímání žáků do ŠD se řídí Kritérii pro přijímání do ŠD, pokud je zájem vyšší než kapacita zařízení.

5. V pololetí školního roku mohou zákonní zástupci žáka ze školní družiny odhlásit.

6. Ve výjimečných případech (závažné výchovné přestupky, nedodržování docházky, samovolné odchody apod.)může ředitelka školy žáka ze školní družiny vyloučit.

7. Poplatek za ŠD činí 70 Kč měsíčně. Poplatek je vybírán pololetně (v 1. týdnu pololetí 350 Kč). Rozhodnutí o osvobození od úplaty vydává ředitelka školy na základě odůvodněné žádosti (§ 11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění).

Příchod, odchod ze ŠD

1. Vstup do školní družiny je vchodem ze Sportovní ulice. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky do přidělené šatní skříňky. Řídí se pravidly pro používání šatní skříňky.

2. Žáci první a druhé třídy jsou po 4. vyučovací hodině přiváděni do ŠD, vychovatelky je odvádějí do školní jídelny, kde nad nimi mají dohled. Žáci vyšších tříd přicházejí do ŠD po odstravování samostatně.

3. Žáky, kteří navštěvují nepovinné předměty a zájmové kroužky, vyzvedne ze ŠD vyučující daného předmětu nebo kroužku a opět je do ŠD přivede.

4. Z odpolední ŠD si mohou zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby vyzvedávat žáky do 13,00 hod nebo až po 14,30 hod. Důvodem opatření je snaha nenarušovat hlavní odpolední činnost ŠD.

5. Postup při nevyzvednutí žáka ze ŠD – vychovatelka telefonicky kontaktuje zákonné zástupce nebo jimi určené pověřené osoby. Pokud kontakt nelze navázat a žák nebyl vyzvednut, vychovatelka situaci řeší s příslušným pracovištěm OSPOD Nový Jičín nebo s Policií ČR.

Režim

1. Ke svým činnostem ŠD využívá vlastní prostory a další vybavení školy – školní tělocvičnu, školní pozemek apod.

2. Pitný režim je zajišťován vlastními zdroji žáků.

3. Do ŠD si žáci přinesou vhodné převlečení, které mají uložené v šatní skříňce.

4. Žáci se v odděleních ŠD mohou navštěvovat.

5. ŠD pořádá pro žáky zájezdy, výlety, adaptační programy a další akce, které nejsou součástí poplatku za ŠD. V případě zájmu o tyto akce je třeba vyplnit závaznou přihlášku a provést úhradu v požadovaném termínu. Pokud si zákonní zástupci po odevzdání přihlášky účast svého dítěte rozmyslí, bude požadován storno poplatek, jehož výše bude záviset na konkrétním programu.

C. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCI-ÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

1. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole i mimo školu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.

2. Prostředky první pomoci jsou uloženy v lékárničkách v každém pavilonu školy. V přízemí každého pavilonu je k dispozici traumatologický plán, v němž jsou všechny základní informace k poskytnutí první pomoci.

3. Každý úraz nebo zdravotní obtíže žáci hlásí vychovatelce nebo vedení školy. Při zranění žáka se o události okamžitě vyrozumí jeho zákonní zástupci, nemohou-li zákonní zástupci zajistit doprovod k lékaři, přebírá tuto odpovědnost škola.

4. Žák, který vykazuje známky akutního onemocnění, je oddělen od ostatních žáků a je pod dohledem zaměstnance školy do příchodu jeho zákonných zástupců.

5. Pobyt v prostorách školy je možný pouze v přezůvkách. Vzhledem k bezpečnosti žáků doporučujeme pevnou domácí obuv.

6. Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky.

7. Do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Žákům se doporučuje nenosit do školy cenné věci a větší částky peněz. Hodinky, šperky, brýle mají neustále při sobě; potřebují-li je při aktivitách ŠD odložit, svěří je do úschovy vychovatelce.

8. Žáci mají zákaz používat ve ŠD mobilní telefon, v případě nutného spojení s rodiči požádají o svolení vychovatelku.

9. Prevence a řešení šikany a jiných sociálně-patologických jevů jsou řešeny ve spolupráci třídního učitele a preventisty sociálně-patologických jevů.

D. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ

1. Žák má právo užívat vybavení školní družiny v plném rozsahu, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatelek.

2. Žák je povinen udržovat v pořádku, bez poškozování a ničení všechny věci, které tvoří zařízení a vybavení školní družiny a školy.

3. Ztrátu nebo poškození majetku školy žáci neprodleně ohlásí vychovatelce.

4. Žáci, popř. zákonní zástupci, odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku nebo podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.

E. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ

1. Na hodnocení chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podklady pro návrh výchovných opatření předkládá vychovatelka třídní učitelce žáka.

F. POUČENÍ O POVINNOSTI DODRŽOVAT VNITŘNÍ ŘÁD

1. Vnitřní řád ŠD je zveřejněn na webových stránkách školy (www.zsmorkov.cz) a na nástěnce při vstupu do školní družiny.

2. Žáci jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD a poučeni o povinnosti jej dodržovat první den školního vyučování v daném školním roce, vychovatelka provede o tomto seznámení zápis do třídní knihy (včetně zápisu o následném seznámení žáků nepřítomných při předchozím souhrnném seznámení se školním řádem).

3. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání vnitřního řádu ŠD a jeho obsahu na webových stránkách školy a při vyzvedávání svých dětí na začátku školního roku.

4. Zaměstnanci školy jsou prokazatelným způsobem seznámeni s vydáním a obsahem vnitřního řádu na začátku školního roku.

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě č.1 dne 31. srpna 2015.

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti ke dni 1. září 2015.

Ruší se platnost vnitřního řádu ŠD platného od 1.9.2013.

____________________

Mgr. Yvona Šindlerová

ředitelka školy