Školní knihovna

čtvrtek 13:30 - 14:30


Přijďte si počíst :)

Řád Školní knihovny

Výpůjční doba: v pondělí od 13.15 do 14.00

Umístění knihovny: školní knihovna – 1. patro staré školy

1. Všeobecná ustanovení

Řád stanovuje pravidla provozu školní knihovny při ZŠ Mořkov. Stanovuje práva a povinnosti čtenářů a podmínky provozu školní knihovny.

2. Provoz školní knihovny

Školní knihovna zajišťuje podporu výchovy, vzdělávání a rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků. Školní knihovna je otevřena v pondělí od 13.15 do 14.00.

3. Uživatelé

Uživatelem se může stát každý žák a zaměstnanec ZŠ Mořkov.

Při první návštěvě je čtenář seznámen s řádem knihovny. Žáci jsou současně seznámeni s

pravidly bezpečnosti při pobytu v prostorách školní knihovny.

4. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatel má právo bezplatně si půjčovat knižní publikace, které jsou součástí knižního fondu.

Uživatel je povinen:

- udržovat pořádek a klid ve školní knihovně,

- chovat se k vypůjčené literatuře šetrně (do knih se nesmí malovat, podtrhávat v textu, vpisovat poznámky či vytrhávat listy),

- chovat se ohleduplně k vybavení školní knihovny,

- řídit se pokyny pracovníka knihovny,

- v knihovně není dovoleno jíst a pít,

- žáci musí být řádně přezuti.

5. Způsoby půjčování

Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 10 knižních publikací. O výjimce může rozhodnout knihovník. Uživatel má právo číst knihy a studovat dostupné dokumenty přímo v prostorách knihovny (v čase, který je uveden v řádu knihovny). Uživatel nesmí z knihovny vynášet knihy či dokumenty, které nebyly řádně zaregistrovány jako tzv. "výpůjčka" v knižním lístku.

6. Výpůjční lhůta

Knihy se půjčují na dobu čtyř týdnů ode dne výpůjčky. Vypůjčení knih však lze jednou prodloužit.

Veškeré zapůjčené knihy je žák povinen vrátit před koncem školního roku.

7. Další ustanovení

V případě, že žák nevrátí vypůjčené knihy (bude k navrácení knih opakovaně vyzýván, pokud přesto knihy nevrátí), knihovník kontaktuje rodiče. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Při zapůjčení knihy je uživatel povinen ji neprodleně prohlédnout. Případná zjištěná poškození je povinen ihned nahlásit správci knihovny.

Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel uhradit podle požadavku správce knihovny. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má správce právo pozastavit uživateli půjčování.

Výše finanční náhrady bude stanovena dle stáří knihy a míry jejího poškození. Za poškozené nebo ztracené knihy bude výše finanční náhrady požadována takto:

- 1. rokem (nové) 100% pořizovací ceny

- 2. rokem 75% pořizovací ceny

- 3. rokem 50% pořizovací ceny

- 4. rokem 25% pořizovací ceny