Světová škola

  1. Globální témata jsou zařazována do učebních plánů. Na 1. stupni prvouka, vlastivěda, na 2. stupni v rámci předmětů výchova ke zdraví, k občanství, etická a výtvarná výchova. Při plánování školních projektů bereme na zřetel propojení témat v globálním kontextu. Spolupracujeme s organizacemi Adra, Člověk v tísni, Na zemi, Arpok. Využíváme materiály a nabídky těchto organizací, zapojujeme se do výzev

  2. Zapojení do Světové školy přináší naší škole prestiž. Učí děti samostatnosti, odpovědnosti. Buduje u dětí i dospělých seberozvoj a seberealizaci. Plánováním akcí a projektů přináší lepší spolupráci učitelů, rodičů a veřejnosti, výuka je kreativnější a zábavnější. Zapojením do Světové školy se daří ovlivňovat chování žáků, učitelů i všech lidí kolem a být dobrým příkladem pro veřejnost.